INSTAGRAM FACEBOOK

Regulamin

REGULAMIN E-WIZYT STOMATOLOGICZNYCH

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z e-wizyt stomatologicznych odbywanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 344).
 3. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:
 1. Usługodawca – Beata Wawrzykowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Wawrzykowska „Denta-Med” Całodobowe Centrum Stomatologiczne, ul. Augustiańska 13, 31-064 Kraków, NIP: 6791927190, REGON: 350019110, adres poczty elektronicznej: recepcja@denta-med.com.pl, wpisana do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000005679;
 2. Gabinet „Denta-Med” – placówka „Denta-Med” Całodobowe Centrum Stomatologiczne w Krakowie przy ul. Augustiańskiej 13, św. Gertrudy 4, Na Zjeździe  13;
 3. Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta z e-wizyty stomatologicznej;
 4. Lekarz dentysta – lekarz dentysta udzielający świadczeń zdrowotnych w gabinecie „Denta-Med” w ramach umowy zawartej z Usługodawcą;
 5. E-wizyta stomatologiczna – usługa wykonywana odpłatnie przez Lekarza dentystę na rzecz Pacjenta na zlecenie Usługodawcy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym badaniu stanu zdrowia Pacjenta, udzielaniu porad lekarskich, ustalaniu planu doraźnej pomocy Pacjentowi;
 6. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość i skorzystanie z e-wizyty stomatologicznej przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 7. COVID-19 – choroba zakaźna wywołana wirusem SARS-CoV-2.

 

§ 2

      1. Aby skorzystać z e-wizyty stomatologicznej należy:

 1. mieć ukończone 25 lat, a w przypadku pacjenta posiadającego opiekuna prawnego (np. osoby niepełnoletnie), gdy ich opiekun ma ukończone 25 lat. Ograniczenie to jest związane z systemem płatności, z których korzystamy na potrzeby realizacji usług zdalnych.
 2. cena za usługę E-WIZYTY wynosi 100 zł. Płatność następuje po wstępnej kwalifikacji do e-wizyty, zgodnie z informacjami określonymi w §2 ust. 1 pkt. f - h niniejszego regulaminu.
 3. skontaktować się telefonicznie z recepcją gabinetu „Denta-Med” pod numerem telefonu 798 869 869 lub za pośrednictwem strony internetowej stomatologwdomu.pl
 4. Wypełnienić Kartę Zdrowia , zawierającą pełny wywiad ogólno-zdrowotny oraz opis problemu stomatologicznego wraz z akceptacją niniejszego regulaminu oraz Polityki prywatności, w celu zakwalifikowania do e-wizyty stomatologicznej.
 5. na każdorazową prośbę pracownika recepcji gabinetu lub Lekarza „Denta-Med” przesłać, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 3 powyżej, zdjęcie obrazujące dolegliwość (np. opuchliznę), jak również udzielić odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania dotyczące stanu zdrowia Pacjenta zadane zarówno przed, jak i po uzupełnieniu przez Pacjenta dokumentu Karta Zdrowia.
 6. Po otrzymaniu od Pacjenta niezbędnych dokumentów i informacji w sposób określony w §2 ust. 1 powyżej, pracownik recepcji gabinetu „Denta-Med” przekazuje te dokumenty i informacje Lekarzowi dentyście. Lekarz dentysta, po ustaleniu, że nie jest konieczne osobiste zbadanie Pacjenta lub że nie istnieją po stronie Pacjenta przeciwwskazania do odbycia e-wizyty stomatologicznej, w ramach e-wizyty stomatologicznej sporządza dla Pacjenta pisemne zalecenia lekarskie oraz ewentualnie wystawia e-receptę. Lekarz dentysta jest zobowiązany do wykonania czynności określonych w zdaniu poprzedzającym bez zbędnej zwłoki, w ciągu 24 godzin od otrzymania od Pacjenta dokumentów i informacji określonych §2 ust. 1 powyżej.
 7. Zalecenia lekarskie oraz ewentualny kod do e-recepty są przesyłane Pacjentowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej po uprzednim dokonaniu przez Pacjenta płatności za e-wizytę stomatologiczną. Pacjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej, o ile jeszcze nie wykonano usługi.
 8. Opłata za e-wizytę stomatologiczną wynosi 100 zł i jest uiszczana przez pacjenta za pośrednictwem systemu PayDent w ciągu 15 minut od otrzymania od pracownika recepcji gabinetu „Denta-Med” zobowiązania do płatności przez system PayDent. Zaakceptowanie płatności przez Pacjenta jest widoczne w czasie rzeczywistym dla pracownika recepcji gabinetu „Denta-Med”. Zalecenia lekarskie oraz ewentualny kod do e-recepty są przesyłane Pacjentowi po otrzymaniu płatności, nie później niż w ciągu 2 godzin roboczych od otrzymania płatności.
 9. Przekazanie przez Pacjenta wszelkich danych i informacji, w tym danych osobowych oraz danych i informacji o stanie zdrowia, jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.
 10. Przekazane przez Pacjenta dokumenty, dane i informacje, jak również dokumenty, dane i informacje będące wynikiem e-wizyty stomatologicznej mogą stanowić dokumentację medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 11. E-wizyty świadczone są 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 21:00.

 

§ 3

 1. E-wizyta stomatologiczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza dentysty, w szczególności nie stanowi docelowej pomocy stomatologicznej i jest jedynie rozwiązaniem tymczasowym wobec braku możliwości osobistego stawienia się przez Pacjenta w gabinecie stomatologicznym, np. z powodu przeciwwskazań związanych z COVID-19. Pacjent po skorzystaniu z e-wizyty stomatologicznej powinien w najwcześniej możliwym terminie udać się do wybranego przez siebie lekarza dentysty celem uzyskania docelowej pomocy stomatologicznej.
 2. E-wizyta stomatologiczna odbywa się na podstawie dokumentów i informacji dostarczonych przez Pacjenta. Pacjent obowiązany jest do przekazania prawdziwych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd informacji lub dokumentów. Odpowiedzialność za skutki niedopełnienia obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym spoczywa wyłącznie na Pacjencie. Usługodawca, jak również Lekarz dentysta, nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania przez Pacjenta nieprawdziwych, niepełnych lub wprowadzających w błąd informacji lub dokumentów.
 3. Przed przyjęciem leku zapisanego przez Lekarza dentystę Pacjent powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, w szczególności z przeciwwskazaniami do stosowania leku, w tym dotyczącymi uczulenia na jakikolwiek składnik leku. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki przyjęcia leku pomimo istnienia po jego stronie przeciwwskazań do stosowania leku.

 

§ 4

 1. Pacjent wysyłając Usługodawcy podpisane dokumenty i informacje określone w §2 ust. 1 pkt. d niniejszego regulaminu i w sposób określony w tym przepisie, zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Usługodawcy podpisanych dokumentów i informacji w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną (e-wizyta stomatologiczna) zawierana jest na czas oznaczony niezbędny do jej wykonania i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania Pacjentowi zaleceń lekarskich oraz ewentualnego kodu do e-recepty zgodnie z §2 ust. 1 pkt f niniejszego Regulaminu.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną (e-wizyta stomatologiczna) ulega rozwiązaniu w przypadku braku dokonania przez Pacjenta opłaty za e-wizytę stomatologiczną w terminie określonym w §2 ust. 1 pkt.h niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku, gdy Lekarz dentysta stwierdzi, że konieczne jest osobiste badanie Pacjenta lub że istnieją po stronie Pacjenta przeciwwskazania do odbycia e-wizyty stomatologicznej.

 

§ 5

 1. Pacjentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (e-wizyta stomatologiczna) bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 poniżej.
 2. Zawarcie umowy z terminem realizacji krótszym niż 14 dni jest równoznaczne z żądaniem przez Pacjenta skrócenia przysługującego zgodnie z prawem czasu na odstąpienie od umowy do chwili zaakceptowania płatności w systemie PayDent. Aby zachować termin 14 dni do odstąpienia od umowy należy wysłać do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: recepcja@denta-med.com.pl żądanie zachowania terminu odstąpienia od umowy, przy czym wysłanie żądania będzie skutkować wydłużeniem czasu realizacji usługi do 14 dni.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: recepcja@denta-med.com.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje po akceptacji zobowiązania do zapłaty w systemie PayDent

 

§ 6

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Pacjenta treści o charakterze bezprawnym, w tym przesyłanie takich treści na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. Niedopuszczalne i zakazane jest posługiwanie się danymi innych osób w celu skorzystania z e-wizyty stomatologicznej.

 

§ 7

 1. W celu skorzystania z e-wizyty stomatologicznej Pacjent powinien posiadać:
 • komputer, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
 • telefon z dostępem do Internetu,
 • poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową obsługującą pliki typu cookie oraz język JavaScript,
 • dostęp do aktywnego konta e-mail.

 

§ 8

 1. Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z e-wizyty stomatologicznej w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi.
 2. Reklamację należy wysłać na adres poczty elektronicznej: recepcja@denta-med.com.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 • dane osoby zgłaszającej reklamację, w tym co najmniej imię i nazwisko Pacjenta, numer PESEL oraz adres poczty elektronicznej,
 • zwięzły opis problemu,
 • proponowany przez Pacjenta sposób rozpatrzenia reklamacji.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia reklamacji. Decyzja Usługodawcy wraz z uzasadnieniem przyjętego stanowiska zostanie przekazana Pacjentowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

§ 9

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2020 roku do odwołania.
 2. Regulamin wraz z załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej www.stomatologwdomu.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć ze stosowania niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu e-wizyt stomatologicznych

(wypełnić tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Beata Wawrzykowska

„Denta-Med”

Całodobowe Centrum Stomatologiczne

ul. Augustiańska 13

31-064 Kraków

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………, zam. …………………………………………. niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie następującej usługi: e-wizyta stomatologiczna zawartej w dniu ……………………..

 

 

 

………………………………..…..

(Data i czytelny podpis Pacjenta/opiekuna)