INSTAGRAM FACEBOOK

Polityka prywatności

Dane osobowe obejmują dane wrażliwe w szczególności dane dotyczące zdrowia i są przetwarzane do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej zapewnienia opieki zdrowotnej , leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art 9 ust 2 lit,h RODO przez prowadzącą Całodobowe Centrum Stomatologiczne „Denta-Med” z siedzibą w Krakowie .

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Całodobowe Centrum Stomatologiczne Denta-Med z siedzibąw Krakowie

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem danych jest Denta-Med Całodobowe Centrum Stomatologiczne z siedzibą w Krakowie (31-064) przy ul. Augustiańskiej 13 REGON 350019110 NIP 6791927190 (Administrator)

Dane osobowe udostępnione są personelowi Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, a w przypadku danych wchodzących w skład dokumentacji medycznej- także przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobom przez niego upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne , w tym podmiotom wymienionym a art26 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz podmiotom bezpośrednio związanym z Całodobowym Centrum Stomatologicznym Denta-Med a powiązanych umową o poufności RODO, bez których to podmiotów wykonanie usługi nie jest możliwe.

Podanie danych jest niezbędne do świadczenia usług medycznych przez Administratora lub – w odniesieniu do zgody do celów marketingowych- przesyłania stosownej informacji.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w tym w odniesieniu do świadczenia usług medycznych- archiwizowanie i przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. W odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych – dane przetwarzane są do chwili cofnięcia zgody.

Pacjent ma prawo do:

-żądania dostępu do swoich danych w tym uzyskania ich kopii oraz kopii szczegółowych informacji o przetwarzaniu oraz prawach Pacjenta,

-sprostowania lub uzupełnienia danych, które są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne,

-usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

-ograniczenia przetwarzania

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

-przenoszenia danych

-wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Prawo do usunięcia i przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania nie znajduje zastosowania do danych przetwarzanych do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. H RODO. W szczególności z uwagi na wymogi dot przechowywania dokumentacji medycznej, w tym zakresie wymienione prawa nie mogą zostać wykonane.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Administrator .